^`

t

pa

t

po

t

pai

t

pei

t

pao

t

pan

t

pen

t

pang

t

peng

t

pi

t

pie

t

piao

t

pien

t

pin

t

ping

t

pu

 

 

 

 

u

pa

u

po

u

pai

u

pei

u

pao

u

pou

u

pan

u

pen

u

pang

u

peng

u

pi

u

pieh

u

piao

u

pien

u

pin

u

ping

u

pu

 

 

 

 

v

ma

v

mo

v

mai

v

mei

v

mao

v

mou

v

man

v

men

v

mang

v

meng

v

mi

v

mieh

v

miao

v

miu

v

mien

v

min

v

ming

v

mu

 

 

 

 

w

fa

w

fo

w

fei

w

fou

w

fan

w

fen

w

fang

w

feng

w

fu

 

 

 

 

x

ta

x

te

x

tai

x

tei

x

tao

x

tou

x

tan

x

tang

x

teng

x

ti

x

tieh

x

tiao

x

tiu

x

tien

x

ting

x

tu

x

to

x

tui

x

tuan

x

tun

x

tung

 

 

 

 

y

ta

y

te

y

tai

y

tao

y

tou

y

tan

y

tang

y

teng

y

ti

y

tieh

y

tiao

y

tien

y

ting

y

tu

y

to

y

tui

y

tuan

y

tun

y

tung

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

z

na

z

nai

z

nei

z

nao

z

nou

z

nan

z

nen

z

nang

z

neng

z

ni

z

nieh

z

niao

z

niu

z

nien

z

nin

z

niang

z

ning

z

nu

z

no

z

nuan

z

nun

z

nung

z

nu

z

nueh

 

 

 

 

{

la

{

le

{

lai

{

lei

{

lao

{

lou

{

lan

{

lang

{

leng

{

li

{

lia

{

lieh

{

liao

{

liu

{

lien

{

lin

{

liang

{

ling

{

lu

{

lo

{

luan

{

lun

{

lung

{

lu

{

lueh

{

luan

 

 

 

 

|

ka

|

ke,ko

|

kai

|

kei

|

kao

|

kou

|

kan

|

ken

|

kang

|

keng

|

ku

|

kua

|

kuo

|

kuai

|

kuei

|

kuan

|

kun

|

kuang

|

kung

 

 

 

 

}

ka

}

ke,ko

}

kai

}

kao

}

kou

}

kan

}

ken

}

kang

}

keng

}

ku

}

kua

}

kuo

}

kuai

}

kuei

}

kuan

}

kun

}

kuang

}

kung

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

~

ha

~

he,ho

~

hai

~

hei

~

hao

~

hou

~

han

~

hen

~

hang

~

heng

~

hu

~

hua

~

huo

~

huai

~

hui

~

huan

~

hun

~

huang

~

hung

 

 

 

 

chi

chia

chieh

chiao

chiu

chien

chin

chiang

ching

chu

chueh

chuan

chun

chiung

 

 

 

 

chi

chia

chieh

chiao

chiu

chien

chin

chiang

ching

chu

chueh

chuan

chun

chiung

 

 

 

 

hsi

hsia

hsieh

hsiao

hsiu

hsien

hsin

hsiang

hsiang

hsu

hsueh

hsuan

hsun

hsiung

 

 

 

 

chih

cha

che

chai

chei

chao

chou

chan

chen

chang

cheng

chu

chua

cho

chuai

chui

chuan

chun

chuang

chung

 

 

 

 

chih

cha

che

chai

chao

chou

chan

chen

chang

cheng

chu

chua

cho

chuai

chui

chuan

chun

chuang

chung

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

shih

sha

she

shai

shei

shao

shou

shan

shen

shang

sheng

shu

shua

shuo

shuai

shui

shuan

shuen

shuang

 

 

 

 

jih

je

jao

jou

jan

jen

jang

jeng

ju

jo

jui

juan

jun

jung

 

 

 

 

tzu

tsa

tse

tsai

tsei

tsao

tsou

tsan

tsen

tsang

tseng

tsu

tso

tsui

tsuan

tsun

tsung

 

 

 

 

tzu

tsa

tse

tsai

tsao

tsou

tsan

tsen

tsang

tseng

tsu

tso

tsui

tsuan

tsun

tsung

 

 

 

 

ssu

sa

se

sai

sao

sou

san

sen

sang

seng

su

so

sui

suan

sun

sung

 

 

 

 

a

e,o

ai

ao

ou

an

en

ang

erh

 

 

 

 

yi,i

ya

yeh

yai

yao

yu

yen

yin

yang

ying

 

 

 

 

wu

wa

wo

wai

wei

wan

wen

wang

weng

 

 

 

 

yu

yueh

yuan

yun

yung

@

  YѰѦ  㽭12ѡ5